caritas.gif

Hem | Om oss | Caritas Support | | Kontakt

BIC0020B.JPGCaritas Corporate Finance

Över 25 år i branschen har givit en bred kompetens och erfarenhet som projektledare inom en rad finansiella tjänster. Caritas styrka är lyhördheten för kundens behov och att kostnadseffektivt bistå till lösningar.

• Aktieanalys

Vi upprättar på uppdrag aktieanalys för noterade bolag, vilket även kan omfatta jämförande analyser mellan bolag.

• Företagsvärdering

Vi upprättar värderingar till exempel i samband med försäljning, förvärv, samgåenden, skatteändamål och som underlag för incitamentsprogram.

• Aktiemarknadskommunikation

Vi bistår med planering och upprättandet av prospekt och memorandum.

• Större aktieposter

Vi har betydande erfarenhet av att bistå med att finna nya ägare till större aktieposter i framför allt noterade och listade företag.

• Börsnoteringar och listning

Vi bistår som rådgivare vid beslut kring strategiska överväganden om företagets framtida utveckling och handlingsalternativ. Att öppna för handel i företagets aktier framgångsrikt och på ett sätt som är bra för alla parter kräver förberedelser, anpassningar och insikt.

• Förhandlingsstöd och förvärv

Vi bistår som förhandlingsstöd vid företagsöverlåtelser, men kan också ta projektansvar för hela processen.

• Due diligence

Vi bistår företaget och dess ägare genom hela transaktionskedjan – från analys, värdering och due diligence till rådgivning och problemlösning i samband med företagsöverlåtelser, omstruktureringar och finansiering.

• Finansiering

Vi bistår med att analysera kapitalbehov, lämplig kapitalstruktur, samt genomförandet av emissioner och/eller bankfinansiering.

• Lönsamhetsanalys

Vi bistår företagsledningen när företaget visar bristande lönsamhet. Det handlar ofta om att analysera och utvärdera intäkter och kostnader och identifiera olika handlingsalternativ, upprätta likviditets- och resultatprognoser samt tillse att beslutade åtgärder genomförs.

• Incitamentprogram

Vi identifierar och utvärderar lämpliga alternativ utifrån företagets strategi och förutsättningar.

Adress: Box 7078, 103 87 Stockholm  |  Besöksadress: Norrlandsgatan 16  |  Telefon: 070-763 19 13